არამატერიალური აქტივების ცნება საშემფასებლო საქმიანობაში

Authors

  • ვასილ კიკუტაძე

Abstract

რეზიუმე არა აქვს

References

Цыбулев П. Н. 2005. Оценка интелектуальной собственности. Киев.

Рейли Р., Швайс Р. 2005. Оценка нематериальных активов.

Edited by Carsten Fink and Keith E. Maskus, 2005. Intellectual Property and Development. The International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank.

http://www.piipa.org/

http://www.patentarea.com/

http://www.ifacts.se/intangible-assets/

Published

2013-07-16