საინვესტიციო გარემოს შეფასების მეთოდოლოგიური საკითხები და კომპანიის ინვესტიციური საქმიანობის მოდელირების როლი მის მენეჯმენტში

Authors

  • მალხაზ ბაქრაძე

Abstract

რეზიუმე არა აქვს

References

Keynes John M. 1936. The General Theory of Employment, Interest, and Money. London, Palgrave Macmillan.

Campbell C. D., Campbell R. G. and Dolan E. G. 1988. Money, Banking, and Monetary Policy. The Dryden Press.

Friedman D. 1989. Money & Banking. American Bankers Association.

Miller, R. L. and VanHoose D. 2001. Money, Banking & Financial Markets. Cincinnati.

Brealey R.A., Mayers S. C. 1988. Principles of Corporate Finance. New York: McGrow Hill.

ძნელაძე გ. 2003. ფინანსური ნაკადების მოდელირების მექანიზმი საქართველოში. ჟურნალი „ბანკი“, #16.

ძნელაძე გ. 2007. მაკროეკონომიკური მაჩვენებლების გავლენის ანალიზი მოსახლეობის

ცხოვრების დონეზე - სოციალური პოლიტიკის წარმართვის საფუძველი. სსკგც-ს ბიულეტენი, #102.

ზ. გარაყანიძე, მურღულია შ. 2008. საინვესტიციო უსაფრთხოების ზოგიერთი პრობლემა

საქართველოში. სსკგც-ს ბიულეტენი, #107.

ძნელაძე გ. 2009. გლობალური კრიზისის სოციალურ-ეკონომიკური შედეგები

საქართველოში და მათი კომპენსაციის გზები. სსკგც-ს ბიულეტენი, #114.

Published

2013-07-16

Issue

Section

ფინანსები