კომპანიის საინვესტიციო საქმიანობის მართვის მოდელი

Authors

  • მალხაზ ბაქრაძე

Abstract

რეზიუმე არა აქვს

References

Rose P. S. 2005. Bank Management & Financial Services With Powerweb. McGraw-Hill.

Brigham & Erndhardt. 2008. Financial Management Theory and Practice. Thompson Learning Inc. (12th ed.).

Mishkin S. F. 2004. The Economics of Money, Banking and Financial Markets (7th ed). Addison-Wesley.

Frost S. M. 2004.The Bank Analyst’s Handbook. John Wiley & Sons, Ltd.

Campbell C. D., Campball R. G., Dolan E.G. 1988. Money, Banking, and Monetary Policy. The Dry-den Press.

Friedman D. 1989. Money & Banking. American Bankers Association.

Miller, R.L., VanHoose D. 2001. Money, Banking & Financial Markets. Cincinnati.

ძნელაძე გ. 2010. საინვესტიციო სექტორის ანალიზი და ეკონომიკური ზრდის პერსპექტივები საქართველოში. სსკგც-ს ბიულეტენი, #116.

ძნელაძე გ. 2003. ფინანსური ნაკადების მოდელირების მექანიზმი საქართველოში. ჟურნალი „ბანკი“, #16.

კაკულია რ. 2001. ფინანსების ზოგადი თეორია. თბილისი: ფინანსები.

კაკულია რ., ხელაია გ. 2000.ფულის მიმოქცევისა და კრედიტის ზოგადი თეორია. თბილისი.

ღუდუშაური ლ. 2007. კრედიტი და თანამედროვე საბანკო მექანიზმი. თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა.

Бард B. C. 2000. Инвестиционные проблемы российской экономики . М.: Экзамен.

Бард B. C. 2003. Инвестиционный потенциал российской экономики. /B.C. Бард, С.Н. Бузулуков, И.Н. Дорогобыцкий, СЕ. Щепотова./ М.: Экзамен.

Бернар И., Колли Ж. К. 1994. Толковый экономический и финансовый словарь. Т. П. Ц.: Международные отношения.

Бирман Г. 1997. Экономический анализ инвестиционных проектов. /Г. Бирман, С Шмидт./ М.: Банки и биржи, ЮНИТИ.

Бланк И. А. 2002. Инвестиционный менеджмент: учебный курс. Киев : Эльга-Н, Ника-Центр.

Миловидов В. Д. Паевые инвестиционные фонды. М.: Анкил, ИНФРА-М. 1996.

Зайцев Д. А., Чураева М. Н. 1998. Организация и деятельность паевых инвестиционных фондов. М.: ФИД "Деловой экспресс".

Капитан М. Е. 2003. Кто есть кто на рынке коллективных инвестиций. М.: Альпина Паблишер.

Published

2013-07-16

Issue

Section

ფინანსები