სტრატეგიული მენეჯმენტის თეორიული ასპექტები სასტუმრო ბიზნესში

Authors

  • თამარ ქობლიანიძე , ლელა კოჭლამაზაშვილი,ქეთევან რიჟამაძე

Abstract

რეზიუმე არა აქვს

References

ტომპსონი ა. უმცროსი. 2009. სტრატეგიული მენეჯმენტი. კონცეფციები და ბიზნეს-სიტუაციები. მე-13 გამოცემის თარგმანი. ბათუმი.

ბარათაშვილი ევგ., ბაკაშვილი ნ., ფარესაშვილი ნ. და სხვ. 2011. თანამედროვე ბიზნეს-სტრატგიები. თბილისი.

Larkin E. M. 2009. How to Run a Great Hotel. Howtobooks, UK.

Каменева В. В. 2009. Стратегические аспекты управления предприятием в сфере гостиничного бизнеса. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Х абаровск. (ინტერნეტ რესურსი: www.khstu.ru/rus/Science)

Published

2013-07-16

Issue

Section

მენეჯმენტი