საქართველოს სასჯელაღსრულების დაწესებულებებში არსებული პირობების შესაბამისობა ევროპის ადამიანის უფლებათა კონვენციის მესამე მუხლთან

Authors

  • სალომე ადეიშვილი

Abstract

რეზიუმე არა აქვს

References

საქართველოს კონსტიტუცია. 1995.

Mowbray A. 2004. The Development of Positive Obligations under the ECHR by the European Court of Human Rights.

ბოხაშვილი ბ. 2009. ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მე-2 და მე-3 მუხლებით გათვალისწინებული პოზიტიური ვალდებულებები _ პრეცედენტული სამართლით დადგენილი უახლესი სტანდარტები. ადამიანის უფლებათა დაცვის თანამედროვე გამოწვევები. კორკელია კ. (რედ). თბილისი.

წამების საწინააღმდეგო ევროპული კომიტეტის მე-3 ზოგადი კომენტარი.

Downloads

Published

2013-07-08