რეკეტი

Authors

  • შალვა ბერიკაშვილი

Abstract

რეზიუმე არა აქვს

References

ნ. მამულაშვილი გ. 2008. სახელმძღვანელო სისხლის სამართლის კერძო ნაწილი, თბილისი: მერიდიან.

დაუთაშვილი პ. 2008. საქართველოს სისხლის სამართალი, ზოგადი ნაწილი. თბილისი: გრ. რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის გამომცემლობა.

გორაშვილი გ. 2007. ქართული ანტირეკეტული კანონმდებლობის ზოგიერთი პრობლემური საკითხის შედარებით-სამართლებრივი ანალიზი. ჟურნალი მართლმსაჯულება, მარტი 10-11.

საქართველო. Pპარლამენტი.1999 საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი. თბილისი: საკანონმდებლო მაცნე ¹ 41.

Downloads

Published

2013-07-08