ნაფიც მსაჯულთა ინსტიტუტი საქართველოში

Authors

  • აჩიკო კონცელიძე

Abstract

რეზიუმე არა აქვს

References

საქართველოს პარლამენტი. 2011. საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი. თბილისი: გამომცემლობა RISE.

საქართველოს პარლამენტი. 2011. საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი. თბილისი: იურიდიული ფირმა “ბონა კაუზა”.

საქართველოს იუსტიციის საბჭო http://hcoj.gov.ge/?i=2448&l=2

ადლერი ფ, მიულერი გ. ო., ლაუფერი ვ. ს. (მთავარი რედ: ღლონტი გ.) 2004. შედარებითი კრიმინოლოგია და სამართალდამცავი სისტემა ამერიკის შეერთებულ შტატებში. თბილისი.

ავტორთა კოლექტივი. (მთავარი რედ: ღლონტი გ.) 2004. კრიმინოლოგია და სამართალდამცავი სისტემა საქართველოში. თბილისი: საქართველო

კვლევა განახორციელა კომპანია “ნიკოლო მ”-მა. 2007. თბილისი.

http://www.supremecourt.ge/files/upload-file/pdf/researchjurytrial.pdf

HEINRICH BOLL STISTUNG (სამხრეთ კავკასია). http://georgien.boell-net.de,

http://georgien.boell-net.de/web/101-882.html

რადიო თავისუფლება, http://www.radiotavisupleba.ge/,

http://www.radiotavisupleba.ge/content/article/2160774.html

ვებ-პორტალი ადამიანის უფლებების შესახებ. http://www.humanrights.ge/,

http://www.humanrights.ge/index.php?a=text&pid=12885&lang=geo

TRU TV(NOT REALITY, ACTUALITY). http://www.trutv.com/index.html,

http://www.trutv.com/library/crime/notorious_murders/famous/simpson/index_1.html

Downloads

Published

2013-07-08