ენერგეტიკის განვითარების თანამედროვე ტენდენციები

Authors

  • სოფიო ცენტერაძე

Abstract

რეზიუმე არა აქვს

References

საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო – www.minenergy.gov.ge

თავაძე გ., ჩომახიძე დ., ქავთარაძე ი., მენაბდე დ. 2006. ენერგეტიკის რეგულირება: თეორია და პრაქტიკა. თბილისი.

პროფესიონალური საკონსულტაციო მომსახურება – ტექნიკურ-ეკონომიკური მიზანშეწონილობის კვლევა და პროექტები: ენერგოსექტორის განვითარების გარემოზე ზემოქმედების სტრატეგიული შეფასება, საბოლოო ანგარიში, თბილისი, 2007 წლის დეკემბერი.

არველაძე რ. კერესელიძე ნ. 2000. XX საუკუნის ენერგეტიკა – მისი შემდგომი პრობლემები და პერსპექტივები. ენერგია. ¹ 4. 3-13.

www.minenergy.gov.ge

http://georgia.usaid.gov/ka/node/31

www.energo-pro.ge

www.telasi.ge

www.esco.ge

Downloads

Published

2013-07-08