დაზარალებულის სტატუსი და პროცესუალური მდგომარეობა საპროცესო შეთანხმების დადებისას Victim’s Status and Procedural State in the Process of Making Plea Bargaining

Authors

  • დავით მანაგაძე

DOI:

https://doi.org/10.48614/grunis.vi1.123

Abstract

რეზიუმე არა აქვს

References

საქართველო. საქართველოს პარლამენტი. 2004, ცვლილება ¹ 3287-IIს - საქართველოს კანონი საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ. თბილისი: საკანონმდებლო მაცნე ¹6. ნაწილი I.

ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო. ECHR - CASE OF RAMISHVILI AND KOKHREIDZE v. GEORGIA (Application no. 1704/06).

http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&documentId=846193&portal=hbkm&source=externalbydocnumber&table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649 (15.10.2011).

დაუთაშვილი პ. 2008. საქართველოს სისხლის სამართალი (ზოგადი ნაწილი). თბილისი: გრ. რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის საგამომცემლო ცენტრი

Downloads

Published

2013-07-03

Issue

Section

სისხლის სამართალი - Criminal Law