არასრულწლოვანთა დანაშაულობის პრევენციის საკითხები Issues of Prevention of Minors’ Criminality

Authors

  • სოფო ლოლაძე

DOI:

https://doi.org/10.48614/grunis.vi1.125

Abstract

რეზიუმე არა აქვს

References

საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი. 2009. თბილისი: რაიზი.

საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი. 2009. თბილისი: რაიზი.

საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი. 2010. თბილისი: ბონა კაუზა

ბარაბაძე თ. (მთავარი რედაქტორი). 2008. იურიდიული ენციკლოპედია. თბილისი: მერიდიანი.

გაბისონია ი. 2002. სისხლის სამართლის საქმეთა განხილვა სასამართლოში. თბილისი: მერიდიანი.

გოგშელიძე რ. (რედაქტორი), ავტორთა კოლექტივი. 2008. სისხლის სამართლის პროცესი. თბილისი: სტ. შპს გაზ. »საქართველოს მაცნე ».

ტურავა მ. 2008. სისხლის სამართალი (ზოგადი ნაწილის მიმოხილვა). თბილისი: ბონა კაუზა.

ხიდაშელი ნ. 2010. მრგვალი მაგიდა. სოლიდარობა. ¹2. გვ. 4-12.

Иншаков С. М. 2002. Криминология, М., “Медгиз”

Сибиряков С. Л. 1998. Предупреждение девиатного поведения молодожи. Волгоград: “Фирма Гардарика”

Downloads

Published

2013-07-03

Issue

Section

სისხლის სამართალი - Criminal Law