სასჯელის მიზანები სასჯელის ევოლუციის თეორიაში Goals of Pumishment in the Theory of Punishment Evolution

Authors

  • მაიზერ ჩანქსელიანი

DOI:

https://doi.org/10.48614/grunis.vi1.127

Abstract

რეზიუმე არა აქვს

References

ფილოსოფიური ძიებანი ტ. III. 1999. თბილისი: საქართველოს ფილოსოფიურ

მეცნიერებათა აკადემია.

მეტრეველი ვ., დავითაშვილი გ. 2002. პოლიტიკურ და სამართლებრივ მოძღვრებათა

ისტორია. თბილისი.

Беккариа Чезаре. О преступлениях и наказаниях

еhttp://www.gumer.info/bogoslov-Buks/Philos/Bekkar/-02.php

Ансель М., Крылова Н., Серебренникова А. Новая социальная защита. Уголовное право

зарубежных стран (Англии, США, Франции, Германии)

http://www.gumer.info/bogoslov-Buks/Philos/Bekkar/-02.php

Кант И. Критика практического разума

http://www.gumer.info/bogoslov-Buks/Philos/kant/chtozn.php

. Ч. Ломброзо http://www.gumer.info/bibliotek-Buks/Pravo/encikl-yurista/1138.php

Лейст О. История политических и правовых учений, глава 15. Политические и правовые

учения классиков немецкой философии.

http://en.wikipedia.org/wiki/Main-Page

http://www.nplg.gov.ge/gwdict/index.php

სისხლის სამართლის კოდექსი. 2011. თბილისი.

Downloads

Published

2013-07-03

Issue

Section

სისხლის სამართალი - Criminal Law