საქართველოს სამართლის სისტემისა და კანონმდებლობის სისტემის შესაბამისობის საკითხისათვის On the Issue of Correspondence between the Legal System and the Legislation System of Georgia

Authors

  • მანანა მოსულიშვილი

DOI:

https://doi.org/10.48614/grunis.vi1.132

Abstract

რეზიუმე არა აქვს

References

საქართველოს კონსტიტუცია. თბილისი 1995 წლის 24 აგვისტო. 2011 წლის 1 მაისის მდგომარეობით. ბათუმი. 2011 წელი.

საქართველოს კანონი “ნორმატიული აქტების შესახებ” 1996 წლის 29 ოქტომბერი #458- Iს , (2011 წლის ნოემბრის მდგომარეობით,) მუხლი 4 და 5.

საქართველოს კანონი “საგანგებო მდგომარეობის შესახებ” 1997 წლის 17 ოქტომბერი, N 972 - Iს., 2011 წლის მდგომარეობით.

ლობჟანიძე გ. 2009. სახელმწიფოსა და სამართლი ზოგადი თეორია. ქუთაისი. გვ. 308-331.

Основы теории государства и права. Учебник для ВУЗов.Санкт-Петербург. 2002.стр.93-96.

Downloads

Published

2013-07-04

Issue

Section

საჯარო სამართალი - Public Law