საქართველოში დასაქმებულთა მიერ შექმნილ გამოგონებასა და დიზაინზე უფლებათა მფლობელობის შესახებ Notes on Ownership of Rights to Inventions and Designs Created by Emploees in Accordance to Idustrial Property Law of Georgia

Authors

  • David Dzamukashvili დავით ძამუკაშვილი

DOI:

https://doi.org/10.48614/grunis.vi1.140

Abstract

რეზიუმე არა აქვს

References

ძამუკაშვილი დ., შენგელია რ., ჯორბენაძე ს., გაბუნია დ., ხრუსტალი ვ. 2003.

საავტორო და მომიჯნავე უფლებების შესახებ საქართველოს კანონის კომენტარი. თბილისი: მაცნე.

ძამუკაშვილი დ. 2006. ინტელექტუალური საკუთრების სამართალი. თბილისი: ინტელექტი.

ძამუკაშვილი დ. 1992. საპატენტო კანონმდებლობა და სამსახურებრივი გამოგონების დაცვა, სამართალი, ¹3.

ძამუკაშვილი დ. 1995. ვის უნდა ეკუთვნოდეს პატენტი სამსახურებრივ გამოგონებაზე. სამართალი ¹2-3.

ძამუკაშვილი დ. 1997. სამრეწველო საკუთრება. გამოგონება, სასარგებლო მოდელი, სამრეწ¬ვე¬ლო ნიმუში. თბილისი: გამომგონებელთა და რაციონალიზატორთა საქართველოს რესპუბლიკური ფონდის საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პოლიგრაფიული საწარმო.

ძამუკაშვილი დ., ჯორბენაძე ს., გაბუნია დ., ჭიკაძე ზ., კვიმსაძე მ. 2001. ინტელექტუალური საკუთრების სამართალი. ლექციათა კურსი. თბილისი: ბონა-კაუზა.

ძამუკაშვილი დ. 2003 საქართველოს საპატენტო კანონის კომენტარი. თბილისი: სანი.

ძამუკაშვილი დ. 1996. საქართველოში სამრეწველო საკუთრების დაცვის ზოგიერთი საკითხი. სერგო ჯორბენაძის 70 წლისთავისადმი მიძღვნილი შრომათა საიუბილეო კრებული.

ძამუკაშვილი დ. 1995. სამსახურებრივი გამოგონების დაცვა საპატენტო კანონმდებლო¬ბით. სადისერტაციო მაცნე იურიდიულ მეცნიერებათა კანდიდატის სამეცნიერო ხარის¬ხის მოსაპოვებლად.

დებულება გამოგონების შესახებ, ოფიციალურ ტექსტი, გამოქვეყნე¬ბულია საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობის დადგენი¬ლე¬ბათა 1992 წლის მარტი - აპრილის ¹2 კრებულში, გვ.60.

Georgian Law on Author's Rights and Neighbouring Rights, by David Dzamukashvili, Roman Shengelia, Sandro Jorbenadze, Tbilisi, “Intelekti Publisher” 2005, pp 31-32.

Dzamukashvili D. The Ownership of an Emploee’s Invention, Patent World, London, October, 1996;

Fundamentals of United States Intellectual Property Law: Copyright, Patent, and Trademark by Sheldon W. Holpern, Craig Allen Nard, Kenneth L. Port, The Hague, London, Boston, 1999, “Kluwer Law International”, pp 250-251.

Dzamukashvili D. New Georgian Legislation on Protection of Authors Rights and Neighbouring Rights, in Copyright Bulletin, UNESCO, 2000.

Питер Розенберг, Основы патентного права США, Москва, «Прогресс», 1979, с.218-220.

Дзамукашвили Д. Экспертиза. Грузинский вариант, журн. Инт. собственность, М., 1996, №5-6;

Охрана ОИС по новому законодательству Грузии. журн. Инт. собственность, М., 1999, №4.

Downloads

Published

2013-07-05

Issue

Section

კერძო სამართალი - Civil Law