უარი სამკვიდროს მიღებაზე და მისი სამართლებრივი შედეგები საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის მიხედვით Renunciation of an Inheritance and Its Legal Consequences According to the Civil Code of Georgia

Authors

  • Dalila Gogodze დალილა გოგოძე

DOI:

https://doi.org/10.48614/grunis.vi1.141

Abstract

რეზიუმე არა აქვს

References

ახვლედიანი ზ., ზოიძე ბ., ჭანტურია ლ. 1999. საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის

კომენტარი, წიგნი მეხუთე. თბილისი: სამართლი.

ახვლედიანი ზ. 1997. მემკვიდრეობის სამართალი. თბილისი: სამართლი.

ზოიძე ბ. 2000. ძველი ქართული მემკვიდრეობითი სამართალი. თბილისი: უფლება.

მეტრეველი ვ. 1995. რომის სამართალი. თბილისი: მერიდიანი.

ნადარეიშვილი გ. 2005. რომის სამოქალაქო სამართალი. თბილისი: ბონა კაუზა.

შენგელია ე., შენგელია რ. 2007. მემკვიდრეობის სამართალი. თბილისი: მერიდიანი.

საქართველოს პარლამენტი. საქართველოს კონსტიტუცია. კანონმდებლობა.

www.parliament-.ge(01.12.20011)

საქართველოს პარლამენტი. საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი. კანონმდებლობა,

www.parliament.ge (01.12.2011)

Косарев.А.И. 2007. Римское частное право. Учебник. Москва: юриспруденция,

Мосин О.В. изучение особенностей наследования хранения и раздела отдепьных видов

имущества в Российском гражданском праве. www.samlib.ru 01.12.2011

Новицкий И. Римское право. Гл. III, §3. Виморочное наследство. www.pravo.vuzlib.net 01.12.2011

Downloads

Published

2013-07-05

Issue

Section

კერძო სამართალი - Civil Law