შრომის უფლება, როგორც სოციალური უფლება საქართველოში და მისი საკანონმდებლო ხარვეზები The Right of Labor as a Social Right in Georgia and Its Legislative Faults

Authors

  • Rusudan Varsimashvili რუსუდან ვარსიმაშვილი

DOI:

https://doi.org/10.48614/grunis.vi1.142

Abstract

რეზიუმე არა აქვს

References

ბაუმანი ე. 2010. დასაქმება, სოციალური უსაფრთხოება და პიროვნული კავშირები პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში, საქართველოს მაგალითი.

ელ. ვერსია http://social-democrats-georgia.blogspot.com/2010/08/blog-post-9511.html

ბერეკაშვილი დ. 2010. დამოუკიდებელი ექსპერტის დასკვნა ,,საქართველოს შრომის კოდექსზე’’. ელ. ვერსია: http://www.civilin.org.ge/parliament/workg.php

ძამუკაშვილი დ. შრომის სამართალი. მეორე გადამუშავებული გამოცემა 2009 წლის 28 თებერვლის მდგომარეობით.

შრომისა და წარმოების ორგანიზაციის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი. 2010. დასაქმებისა და შრომითი ურთიერთობის სფერო.

http://www.labour.edu.ge/ data/file-db/economist-faculty

,,ევროპის 1996 წლის სოციალური ქარტია”. სტრასბურგი http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Treaties/PDF/Georgian/163-Georgian.pdf

საქართველოს კონსტიტუცია. 2011 წლის რედაქცია.

შრომის კანონთა კოდექსი. 2011 წლის რედაქცია.

Downloads

Published

2013-07-05

Issue

Section

კერძო სამართალი - Civil Law