საქონლის ხარისხის კონტროლი და პასუხისმგებლობის განაწილება ფრენშაიზინგის ხელშეკრულებაში Control of brand quality and separating responsibilities in franchise contract

Authors

  • Mari Kokiashvili მარი ქოქიაშვილი

DOI:

https://doi.org/10.48614/grunis.vi1.144

Abstract

რეზიუმე არა აქვს

References

საქართველოს კონსტიტუცია. 1995.

საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი. 1997.

საქართველოს საგადასახდო კოდექსი. 1998.

საქართველოს კანონი მეწარმეთა შესახებ. 1993.

საქართველოს კანონი მომხმარებელთა უფლებების დაცვის შესახებ. 20.03.1996.

კანონი სასაქონლო ნიშნების შესახებ. 05.02.1999.

საქართველოს საპატენტო კანონი. 05.02.1999.

საქართველო კანონი თავისუფალი ვაჭრობისა და კონკურენციის შესახებ. 03.06.2005.

გერმანიის სამოქალაქო სჯულდება –

http: www.law.ed.ae.nk file-download/courses /handoust /LLM/119/1730-ger

mancivilicode.pdf, რუსული ვარიანტი http//www.eis-legal-reform.org. civil code /index.html)

ევროპის ფრენშაიზული ორგანიზაციის ეთიკის კოდექსი –

www. eff-franchise.com/regulation

საფრანგეთის სამოქალაქო კოდექსი (ინგლისურ ენაზე) - http://www.napoleon-series. org/research/government/c-code.html

ესპანეთის სამოქალაქო კოდექსი (ესპანურ ენაზე) - http://noticias.juridicas.com/base-datos/Privado/cc.html

ლიტვის რესპუბლიკის სამოქალაქო კოდექსი (ინგლისურ ენაზე) -http://www3Irl.It/pls/inter2/dokpaieska.showdoc-e?p-id=245495

ლატვიის რესპუბლიკის სამოქალაქო კოდექი,

http://www3Irl.It/pls/inter2/dokpaieska.showdoc-e?p-id=245495

რუსეთის ფედერაციის სამოქალაქო კოდექსი (რუსულ ენაზე) - http://www. garweb.ru/project/law/doc/10064072-001.http

უზბეკეთის სამოქალაქო კოდექსი (რუსულ ენაზე) - http://lawlib.freenet.uz.laws/utbek/gkuz/gklind.html

ყაზახეთის სამოქალაქო კოდექსი (რუსულ ენაზე) -http://lawlib.freenet.uz.laws/kazah/gkkaz/congkkz.html

ყირგიზეთის სამოქალაქო კოდექსი (რუსულ ენაზე) http://lawlib.freenet.uz.laws/kazah/kyrgyz/congkkg.html

აზერბაიჯანის სამოქალაქო კოდექსი (რუსულ ენაზე) http://grants.rinti.rufulldoc.ddws?uid79FB40ACDDB713321DFF33C8&dui=4581

სასომხეთის სამოქალაქო კოდექსი (რუსულ ენაზე) http://grants.rinti.rufulldoc.ddws?uid79FB40ACDDB713321DFF33C8&dui=4725

თურქმენეთის სამოქალაქო კოდექსი (რუსულ ენაზე) http://www.tax.gov. un/russian/law/068ru.html

მოლდოვეთის სამოქალაქო კოდექსი (რუსულ ენაზე) http://www.eis-legal-reform.org/civil-code/moldova/civil-code/moldova-index-rus.html

ბელორუსიის სამოქალაქო კოდექსი (რუსულ ენაზე) http://grants.rinti.rufulldoc.ddws?uid79FB40ACDDB713321DFF33C8&dui=4779

უკრაინის სამოქალაქო კოდექსი (რუსულ ენაზე) http:jguard.ru. images attaches 231GK Ukraina.txt

ტაჯიკეთის სამოქალაქო კოდექსი (რუსულ ენაზე) http:www.eis-legal-reform. org civil-code/Tajikistan/eiv-taj-l-rus.htm

იტალიის 2004 წლის 6 მაისის კანონი ფრენშაიზინგის შესახებ –

www.eff-franchise.com/IMG/Italy - Dectee-204 of 2- sept 2005 – for –law-129 of-6.pdf

ბელგიის ფრენშაიზინგის ეთიკის კოდექსი –

www.eff-franchise.com/IMG/pdf/Belgium - - Franchise - - on-Precontractual-pdf

შვედეთის 2006 წლის 24 მაისის კანონი ფრენშაიზის მიმცემის მიერ ინფორმაციის გადაცემის ვალდებულებაზე (ფრენშაიზინგის ეთიკის კოდექსი) - www.eff-franchise.com /IMG/ pdf/Sweden –franchise- -law,lag – 2005 – 484 – in-English-and.pdf

ავსტრალიის ფრენშაიზინგული ორგანიზაციის მიერ გაანალიზებული სასამართლო საქმეები -

- www.accc.gov.au/content/index.phtml/itemld/6118

იაპონის 2004 წლის 24 აპრილის კანონი ფრენშაიზინგთან დაკავშირებული ანტიმონოპოლიური საქმიანობის აღკვეთის შესახებ – www.chusho.metigo ip/sme-english/outline/08/01-04html

www.jftc.go.ip/e -page/legislation/ama/franchise.pdf

კორეის ფრენშაიზული კოდექსი – www.kfa.or.kr,

www.eff – franchise.com/regulation

საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის კომენტარი. წიგნი მეოთხე, ტომი 1. 2001.

ახვლედიანი ზ. 1999. ვალდებულებითი სამართალი. თბილისი.

ძამუკაშვილი დ. ინტელექტუალური საკუთრების სამართლი. 2000.თბილისი.

ისმო-ს საერთაშორისო ბიურო. 1984. ფრენშაიზინგის სახელმძღვანელო. ისმო-ს პუბლიკაცია ¹480.

Сергеев А. П.,. Толстой Ю.К., 2008. Гражданское право. часть 2. М.

Спинели С.-мл., Розенберг Р. М., Берли С. 2007. Франчайзинг, путь к богатсву. М.

Коллесников В.А. 2006. Построение Френчайзингового Бизнеса. Питер.

Ли А.С. Некоторые вопросы приминения норм международного частного права при заключении сделок фанчайзинга. www. JurExpert.ru

Oxenfeldt A. R. and Kelly A. O. 1968. Will Successful Franchise Systems Ultimately Become Wholly-Owned Chains? Journal of Retailing 44 (4)

Brickley, J. A., Dark, F. H., and Weisbach, M. S. (1991). An agency perspective on franchising.Financial Management, 20 (1)

Brown, J. R. 1981. A cross-channel comparison of supplier-retailer relations. Journal of Retailing, 57 (Winter)

Downloads

Published

2013-07-05

Issue

Section

კერძო სამართალი - Civil Law