საბანკო გარანტია საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით Bank Guaranty According to the Georgian Legislation

Authors

  • Nino Chipashvili ნინო ჭიპაშვილი

DOI:

https://doi.org/10.48614/grunis.vi1.145

Abstract

რეზიუმე არა აქვს

References

ჭეჭელაშვილი ზ. 2011. ქართული ბიზნესსამართალი. თბილისი: საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაცია.

გაბუნია დ. David A. Mchedlishvili. საბანკო გარანტიების სამართლებრივი რეგულირება

საბაზრო ეკონომიკის პირობებში. CIVIL ენციკლოპედიური ლექსიკონი.

http://www.nplg.gov.ge/gwdict/index.php?a=term&d=5&t=2843 (08.12.2011წ.).

საქართველო. იუსტიციის სამინისტრო. 2011. მინისტრის ბრძანება ცვლილებების შეტანის თაობაზე “იძულებითი აუქციონის ჩატარების ფორმების, წესის და პროცედურების დამტკიცების შესახებ” საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2011 წლის 31 იანვრის ¹21 ბრძანებაში. (148, 21.11.2011). სსიპ “საქართველოს საკნონმდებლო მაცნე.” ვებ გვერდი 111121011, 21/11/2011წ. სარეგისტრაციო კოდი 070010110.22.027.016215.

https://www.matsne.gov.ge/index.php?option=com-ldmssearch&view=docView&id=1512638 (08.12.2011წ.).

საქართველო. სსიპ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო. 2011. სახელმწიფო

შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის ბრძანება “გამარტივებული შესყიდვის, გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის შესახებ.” (9, 07.04.2011). სსიპ “საქართველოს საკნონმდებლო მაცნე”. ვებ გვერდი 1100408019, 08.04.2011წ., სარეგისტრაციო კოდი 010240060.21.014.016016.

https://www.matsne.gov.ge/index.php?option=com-ldmssearch&view=docView&id=1279790 (08.12.2011წ.).

საქართველო. პარლამენტი. საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი. (786-IIს, 24.07.1997წ) პარლამენტის უწყებანი. 31, 24.07.1997წ., სარეგისტრაციო კოდი 040.000.000.05.001.000.223.

https://www.matsne.gov.ge/index.php?option=com-ldmssearch&view=docView&id=31702

(08.12.2011წ.).

საქართველო. საქართველოს პარლამენტი. საქართველოს კანონი საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ. (3537-რს, 21.07.2010წ.) ,,საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე” IM¹47 05.08.2010. სარეგისტრაციო კოდი 040.000.000.05.001.004.166

https://matsne.gov.ge/index.php?option=com-ldmssearch&view=docView&id=93070 (08.12.2011წ.).

საქართველო. საქართველოს პარლამენტი. საქართველოს კანონი ,,საჯარო რეესტრის შესახებ” საქართველოს კანონში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე. (3888-IIს, 07.12.2010წ.) ,,საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე” I, ¹67 09.12.2010წ. სარეგისტრაციო კოდი 040000000.05.001.016076

https://matsne.gov.ge/index.php?option=com-ldmssearch&view=docView&id=1130815# (08.12.2011წ.).

საქართველო. საქართველოს უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილებათა კრებული. (7; 2009წ. 51-57) სამოქალაქო, სამეწარმეო და გაკოტრების პალატის გადაწყვეტილება საქმეზე ¹ას-562-871-09 ¹ას-562-871-09 ბიჯისი; 20.10.2009წ.

http://www.supremecourt.ge/files/upload-file/pdf/samoq-2009-07.pdf (08.12.2011წ.).

საქართველო.საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი. საქართველოს კანონი

,,საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილებებისა და დამატებების

შეტანის შესახებ”. (3446-რს. 16.07.2010წ) ,,საქართველოს საკნონმდებლო მაცნე” ¹44

07.2010წ. სარეგისტრაციო კოდი 080.000.000.05.001.004.136

https://www.matsne.gov.ge/index.php?option=com-ldmssearch&view=docView&id=92926#

(08.12.2011წ.).

Downloads

Published

2013-07-05

Issue

Section

კერძო სამართალი - Civil Law