ქორწინებისგარეშე დაბადებულ ბავშვთა უფლებები - ზოგადი მიმოხილვა Rights of Children Born out of Marriage - General Review

Authors

  • Lia Chiglashvili ლია ჭიღლაშვილი

DOI:

https://doi.org/10.48614/grunis.vi1.146

Abstract

რეზიუმე არა აქვს

References

ჯავახიშვილი ივ. 1982. თხზულებანი 12 ტომად. ტომი VI. თბილისი.

ახვლედიანი ზ. 1997. მემკვიდრეობის სამართალი. თბილისი: სამართალი.

ჭანტურია ლ., ზოიძე ბ., ნინიძე თ., შენგელია რ., ხეცურიანი ჯ., 2000. საქართველოს

სამოქალაქო კოდექსის კომენტარი . წიგნი მეხუთე. თბილისი: სამართალი.

კორკელია კ., ქურდაძე ი., 2004. ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სამართალი ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მიხედვით. თბილისი: Eევროპის საბჭოს საინფორმაციო ბიურო საქართველოში.

Downloads

Published

2013-07-05

Issue

Section

კერძო სამართალი - Civil Law