ახალკაციშვილი გიორგი. “ჯემ „სულთნის“ ბრძოლა ტახტისთვის და პაპი ალექსანდრე VI ბორჯა”. აღმოსავლეთმცოდნეობის მაცნე 4 (October 5, 2021): 76–91. Accessed January 25, 2022. https://openjournals.ge/index.php/hos/article/view/2842.