ტომი 3 (2020): აღმოსავლეთმცოდნეობის მაცნე

					View ტომი 3 (2020): აღმოსავლეთმცოდნეობის მაცნე
გამოქვეყნებულია: 2021-08-25

სრული ნომერი

სამეცნიერო სტატიები : ისტორია, პოლიტიკა, წყაროთმცოდნეობა

სამეცნიერო სტატიები : არქეოლოგია, ეთნოლოგია

თარგმანი

იუბილე