ტომი 4 (2021): აღმოსავლეთმცოდნეობის მაცნე

					View ტომი 4 (2021): აღმოსავლეთმცოდნეობის მაცნე
გამოქვეყნებულია: 2021-10-05

სრული ნომერი

სამეცნიერო სტატიები : ისტორია, პოლიტიკა, წყაროთმცოდნეობა

სამეცნიერო სტატიები : არქეოლოგია, ეთნოლოგია

თარგმანი

იუბილე