ჟურნალის შესახებ

ჟურნალის მიზანია, ხელი შეუწყოს ბილინგვური განათლების შესახებ ცოდნის გავრცელებას, მეცნიერთა და პრაქტიკოსთა კომუნიკაციას, სამეცნიერო და აკადემიური კვლევების განვითარებას, მიღებული შედეგების შესახებ ინფორმაციის გავრცელებასა და მათ პრაქტიკულ გამოყენებას,ასევე საქართველოში ბილინგვური განათლების, როგორც მეცნიერების ინტერდისციპლინარული დარგის განვითარებას, ამ სფეროში მოღვაწე მეცნიერთა და პრაქტიკოსთა ინტეგრაციას და  მულიტილინგვური განათლების პროგრამების ზოგადი განათლების სისტემაში დანარგვის ეფექტიანობას.

მიმდინარე ნომერი

გამოშვების ნომერი 15 (2020)
					View გამოშვების ნომერი 15 (2020)
გამოქვეყნებულია: 2023-06-08

სრული ნომერი

სტატიები

ყველა ნომრის დათვალიერება