წარდგენები

წარდგენის გასაკეთებლად შესვლა ან რეგისტრაცია.

წარდგენის სამზადისის ნუსხა

წარდგენის პროცესის განხორციელებისას ავტორებს მოეთხოვებათ შეამოწმონ თავიანთი წარდგენის შესაბამისობა ყველა შემდეგ ელემენტთან, და ის წარდგენები, რომლებიც არ იცავენ ამ სახელმძღვანელოებს შესაძლოა დაუბრუნდნენ ავტორებს.
  • სტატია ადრე არ გამოქვეყნებულა და არც სხვა ჟურნალშია წარდგენილი განსახილველად (არც განმარტებაა წარმოდგენილი რედაქტორის კომენტარებში).
  • წარდგენის ფაილი არის OpenOffice–ის, Microsoft Word–ის ან RTF დოკუმენტის ფაილის ფორმატში.
  • სადაც ეს შესაძლებელია, მოცემულია მითითებების URL–ბი.
  • ტექსტი იყენებს ერთ სტრიქონთშორის ინტერვალს; 12-პუნქტიან შრიფტს; ხაზგასმის ნაცვლად კურსივს (URL მისამართების გარდა); და ყველა ილუსტრაცია, გამოსახულება და ცხრილი განთავსებულია ტექსტის შესაბამის ადგილებში და არა ტექსტის ბოლოში.
  • ტექსტი იცავს ავტორის სახელმძღვანელო პრინციპებში ასახულ სტილისტურ და ბიბლიოგრაფიულ მოთხოვნებს.

სტატიები

##section.default.policy##

კონფიდენციალურობის დებულება

ამ ჟურნალის საიტზე შეყვანილი გვარები და ელ.ფოსტის მისამართები გამოყენებული იქნება მხოლოდ ამ ჟურნალის მითითებული მიზნებისთვის და იგი არ იქნება ხელმისაწვდომი ნებისმიერი სხვა მიზნებისათვის ან ნებისმიერი სხვა მხარისათვის.