მრავალთავი, ფილოლოგიურ-ისტორიული ძიებანი

გამომცემელი Korneli Kekelidze Georgian National Center of Manuscripts
ISSN 0234-7385

ჟურნალი "მრავალთავი" გამოდის 1971 წლიდან და ამ 50 წლის განმავლობაში წარმოადგენს მკვლევართა არაერთი თაობის ნაშრომებს მეცნიერების სხვადასხვა დარგებში: ფილოლოგია, ისტორია, კოდიკოლოგია და ტექსტოლოგია, წყაროთმცოდნეობა და არქივთმცოდნეობა, ბიზანტიური და აღმოსავლური კვლევები, ხელნაწერთა რესტავრაცია-კონსერვაცია.